Carina Sandberg

SIPT

Beskrivning av Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) för föräldrar.

A.Jean Ayres, Ph.D

The Sensory Integration and Praxis test (SIPT) hjälper oss att förstå varför vissa barn har svårare med inlärning och beteende än vad vi förväntat oss. SIPT mäter inte intelligensen, i dess vanliga betydelse, men det mäter några mycket viktiga förmågor som vi behöver för att kunna fungera i vår värld. Testet mäter inte den språkliga utvecklingen, akademiska förmågor eller socialt beteende, men bedömer speciella aspekter av den sensoriska processen eller gestaltningen som är relaterad till dessa funktioner, den sensoriska integrationen. Testet mäter också praxin, dvs. barnets förmåga att fungera meningsfullt i vår konkreta, fysiska två – och tredimensionella värld.

Sensorisk integration är den neurologiska process genom vilka sinnesintryck från våra sensoriska receptorer (i huden, ögonen, lederna, gravitationen och rörelsen) är organiserade för att vi ska kunna fungera. Praxis är den förmåga med vilken vi funderar ut hur vi ska använda våra händer och vår kropp i uppgifter som kräver skicklighet, tex. att leka med leksaker använda en penna eller gaffel, bygga en byggnad, räta upp vår kropp eller delta i många aktiviteter samtidigt. Praxisk förmåga är att veta VAD vi ska göra och HUR. Praxi är en av de mest betydande anlag som vi besitter och som hjälper oss att överhuvudtaget fungera i vår värld. (Praxi kan också tolkas som adaptiva förmågor)

”Dys” betyder ”svårighet” eller ”störning”. En Sensorisk Integrationsstörning kan resultera i svårigheter med visuell perception eller svårt med att tolka sinnesintrycken från kroppen. Ett dyspraktiskt barn har ofta svårt att använda sin kropp, också i förhållande till olika saker i omgivningen, dvs. barnet går lätt i möbler eller personer. Ett dyspraktiskt barn har ofta svårt med att helt enkelt organisera sig själv och sitt beteende.

Det finns 17 olika SIPT testuppgifter. Grovt kan man indela dem i fyra överlappande grupper;

1. Visuell perception (Icke motorisk)
2. Somatosensorik
3. Praxi
4. Sensomotorik.

1 Visuell perception (icke motorisk)
Dessa test bedömer förmågan att visuellt gestalta och diskriminera former och rymd utan att de kräver motorisk koordination. Space visualisation test (SV) är ett pussel likt test där barnet visar vilket av två olika former som passar i blocket. Trots att barnet ska sätta formen i hålet av blocket, tar man inte den motoriska aspekten av testet med i bedömningen. Examinatorn håller dock reda på vilken hand barnet lyfter blocket, och om han korsar mittlinjen. I figure-ground (FG) testet söker barnet bilder, som är gömda bland andra bilder. Det här testet visar på hur bra barnet visuellt kan gestalta en figur mot bakgrunden.

2 Somatosensoriken
Dessa test utreder taktil, muskel och led perception (”soma” betyder kropp) Under dessa test uppmuntras barnet att känna efter hellre än att se. Ett stort skynke hålls för barnets ögon, så att det lättare ska kunna koncentrera sig bara på att känna. Att bli berörd och inte kunna se var, kan göra att barnet känner sig obekväm eller uppleva obehag, trots att inget av de taktila stimulin gör ont för barnet. Om barnets reaktion på testen är mycket stark, kan det vara fråga om en taktil överkänslighet hos barnet.

På Manual form perception (MFP) testet ska barnet identifiera genom känseln och kinestesin olika former i sin hand. I Kinestesia (KIN) ska barnet försöka sätta sitt finger exakt på samma ställe, där examinatorn satte barnets finger. Här mäts barnets djupa känsel (muskel och ledkänsel). Den Taktila perceptionen bedöms genom tre olika test; a) Finger identifikation (FI) där barnet pekar på det finger som just blev berört. b) Graphestesia (GRA) där barnet ritar samma figur på baksidan av sin hand, som examinatorn ritade. c) Lokalisation of tactile stimuli (LTS) där barnet pekar på det ställe på underarmen/handen, som just blev berört av examinatorn med en penna. Det här testet lämnar 14 små, tvättbara märken på barnets arm och hand.

3 Praxi
Praxin bedöms med sex olika test a) Praxis on Verbal command (PrVc) testar förmågan att tolka muntligt givna instruktioner och inta den position som efterfrågats, tex. sätt handen på huvudet. b) Design Coping (DC) testar förmågan att kopiera enkla figurer c) Constructional Praxis (CPr) testar barnets förmåga att bygga med klossar efter en modell byggd av examinatorn. Båda testen (DC, CPr) kräver visuell form och rymd uppfattning, förutom praxisk förmåga. d) Postural praxis (Ppr) testar barnets förmåga att imitera olika kroppsställningar givna av examinatorn. e) Oral Praxia (OPr) testar barnets förmåga att imitera rörelser och positioner av tungan läpparna och käken. f) Sequesing Praxia (SPr)testar barnets förmåga att imitera serier av enkla arm och hand positioner och rörelser.

4 Sensomotoriken
Fyra sensomotoriska test vilka kräver sinnesintegrering, är inkluderade i SIPT, Bilateral Motor Coordination (BMC) testar förmågan att koordinera kroppens två sidor i en serie av olika armrörelser. Standing and Walking Balance (SWB) testet, hur integrationen av det proprioseptiva (muskel och ledsinnet) och vestibulära (rörelse och balans) sinnet är. I Motor ACcuracy (MAC) testas barnets öga-hand koordination genom att vi ser hur noga barnet ritar en linje på en dragen linje. Testet kräver ögonmuskel kontroll, praxisk förmåga, visuell perception och motorisk koordination. Slutligen Postrotatory Nystagmus (PNR), vilket testar längden av reflexiva, snabba ögonrörelsen som följer rotationen av kroppen (10varv/20sek). Denhär observationen är ett sätt att se hur bra nervsystemet integrerar sensationer från det vestibulära systemet.

För att få en helhetsbild av barnets sinnesintegrering görs även en klinisk observation, samt föräldrarna fyller i ett frågeformulär angående barnets tidiga sensomotoriska utveckling.

Testet kräver minst 5 besökstillfällen, varav den sista reserveras för diskussion och genomgång av testresultaten med föräldrarna. Ett utlåtande skrivs och denna inkluderar även en sammanfattande graf (the SIPT graf) av testresultaten.

Fritt översatt från WPS TEST REPORT for the SIPT febr.07.